Algemeen reglement

1. De Sportontmoeting heeft ten doel de onderlinge contacten tussen alle bij de Alphense Sportraad aangesloten verenigingen te verstevigen. Dit gebeurt door middel van het beoefenen en leren kennen van elkaars sporten. Sportiviteit staat daarbij hoog in het vaandel geschreven.  

2. Men mag alleen deelnemen aan die sporten, waarvoor men niet is aangesloten bij een vereniging of bond in die betreffende sport (men moet tenminste twaalf maanden geen lid meer zijn). Indien deze regel wordt overtreden, volgt diskwalificatie (= 0 punten) op het betreffende onderdeel!

3. Leden van een sport(omni)vereniging mogen slechts deelnemen aan die takken van sport, die zij niet in verenigingsverband beoefenen.

4. Het aantal deelnemers, inclusief de reserves, per tak van sport is van tevoren vastgesteld. Daarom dienen deelnemerslijsten voor elke tak van sport uiterlijk 20 mei 2010 bij het secretariaat te worden ingeleverd. Aan de hand van deze lijsten zullen de deelnemers op hun deelname worden gecontroleerd. De commissie kan bij controle ook de verenigingen inschakelen.

5. Minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Dispensatie kan men aanvragen bij de commissie tot uiterlijk 20 mei 2010. De beslissing van de commissie is bindend.

6. Verenigingen die uitsluitend over mannelijke of vrouwelijke leden beschikken, kunnen hun partner inschakelen. Dispensatie kan men aanvragen bij de commissie tot uiterlijk 30 mei 2010.

7. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijk­heid met betrekking tot lichamelijk letsel, beschadi­ging aan of verlies van goederen.

8. Er worden wedstrijden gehouden in de volgende tak­ken van sport: tafeltennis, kanovaren, voetbal, tennis, korfbal, puzzelrit, badminton, volleybal, squash, schieten, midgetgolf, pétanque, bowlen, racketlon, atletiek en beachhandbal.

9. De wedstrijdschema’s worden, onder voorbehoud, van te voren op de internetpagina van de sportontmoeting (www.sportontmoeting.nl) geplaatst. Tevens hangen de schema’s duidelijk zichtbaar op de accommodaties of liggen ter plekke ter inzage bij het wedstrijdsecretariaat.

10. Een poulesysteem wordt gehanteerd bij de onder­delen tafeltennis, tennis, voetbal, badminton, korfbal, squash, beachhandbal, racketlon en volleybal. De resterende onderdelen worden door middel van andere systemen afgewerkt.

11. Bij de onderdelen voetbal, volleybal, beachhandbal, mid­getgolf en pétanque worden de dames- en herenwedstrijden onafhankelijk van elkaar gespeeld. Het uiteindelijke resultaat wordt bepaald door de uitslag van de dames en heren bij elkaar op te tellen. De ploeg met het minste aantal punten wint het betreffende onderdeel. Voorbeeld: Dames A ein­digt op de 3e plaats, dames B op de 10e. Heren A op de 24e plaats, heren B op de 15e. Dat betekent Ploeg A: 3 + 24 = 27 en Ploeg B: 10 + 15 = 25. Ploeg B eindigt dus vóór ploeg A.

12. Bij gelijk eindigen in één poule is het onderling resul­taat van de ploegen doorslaggevend. Indien ook dat gelijk is, beslist bij de onderdelen tafeltennis, squash, racketlon, badminton en tennis het aantal behaalde wedstrijd­punten in de poule. Indien ook het aantal wedstrijd­punten gelijk is, beslist voor zover van toepassing het puntensaldo behaald in alle wedstrijden in de betreffende poule. Bij de andere onderdelen beslist het doelsaldo in de poule. Wanneer er dan nog geen beslissing is, vindt er, in overleg met de desbetreffende verenigingen, loting of het nemen van strafballen plaats.

13. Elke ploegleider of aanvoerder dient zich minimaal tien minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de toernooileiding te melden. Wanneer een ploeg niet op de voorgeschreven tijd aan een wedstrijd kan begin­nen, zullen voor die betreffende wedstrijd strafpunten worden genoteerd.

14. Protesten met betrekking tot wedstrijden worden niet in behandeling genomen.

15. Waar de regels niet in voorzien, beslist de toernooilei­ding.

16. De toernooileiding heeft het recht om bij onsportief gedrag een deelnemer voor de duur van de Sportont­moeting uit te sluiten.

17. Een ploeg dient UNIFORME (liefst club-)kleding te dra­gen. Het voeren van shirtreclame is verboden tenzij:- deze shirtreclame door de overkoepelende (bonds-)organisatie is goedgekeurd als clubtenue voor een aan de competitie deelnemend team; – het bedrijf waarvoor deze reclame wordt gevoerd tevens sponsor is van de Sportontmoeting en deze shirtreclame heeft aangemeld bij de commissie. Uitzonderingen op deze regel zullen niet worden toegestaan.

18. In de Limeshal en de Arenahal is zaalschoeisel ver­plicht, donkere zolen zijn verboden. Voor veldsporten worden schoenen met noppen geadviseerd: vooral bij natte velden een must! Spikes zijn echter verboden!

19. In de zalen is het verboden te roken. Ook het meene­men van consumpties naar de tribune is niet toege­staan. Iedereen die niet in actie hoeft te komen, dient op de tribune plaats te nemen.

20. Tijdens het sporten en het verrassingsonderdeel is het verboden alcoholische drankjes te drinken